Projekt pt. Europejska Wiedza

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie otrzymał dofinansowanie wniosku złożonego w konkursie projektów w programie edukacyjnym Funduszu Rozwoju Systemu  Edukacji na zasadach Erasmus+, w Akcji I sektora Mobilność Uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe  (KA 122 – SCH). Kwota przyznanego dofinansowania wyniesie 157 482,48 złotych

W ramach tego projektu szkoła zorganizuje dwa działania międzynarodowe.

W ramach pierwszego 26 uczniów naszej szkoły wyjedzie – pod opieką przedstawicieli kadry pedagogicznej szkoły – na tygodniowy pobyt w Bradze (Portugalia), w czasie którego uczestnicy będą uczestniczyli wspólnie z uczniami portugalskimi w lekcjach w tamtejszej szkole, a popołudniami będą mieli inne zajęcia nieformalne, także związane z poznaniem tamtejszych atrakcji kulturowych i turystycznych. Efektem materialnym zrealizowanego przedsięwzięcia będzie stworzenie broszury informacyjnej dotyczącej walorów turystycznych północnej Portugalii, miejscowych tradycji, kuchni i sposobów spędzania wolnego czasu. Broszura powstanie w wersji cyfrowej, zawierała będzie materiał tekstowy wzbogacony stosownymi zdjęciami, będzie owocem obserwacji i przemyśleń uczestników oraz dyskusji z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.  Uczestnicy będą też mogli swoje spostrzeżenia i nabyte kompetencje kluczowe upowszechniać po powrocie z mobilności.

W drugim działaniu weźmie udział 4 członków kadry pedagogicznej: będzie to tygodniowy kurs języka angielskiego służący poszerzeniu umiejętności komunikacyjnych i umożliwiający korzystanie z materiałów szkoleniowych. Kwalifikacje poszerzone w kursie uczestnicy będą mogli wykorzystać do nawiązywania i rozwijania współpracy międzynarodowej – głównie w ramach projektów Erasmus+. Kurs będzie przeprowadzony w formie ćwiczeń i warsztatów praktycznych.

Dzięki realizacji projektu szkoła zamierza osiągnąć następujące cele:

Cel 1 : Wzmocnienie motywacji do nauki uczniów biorących udział w projekcie i integracja środowiska uczniowskiego po okresie nauki zdalnej.

Cel 2 : Poprawa znajomości języka angielskiego wśród uczniów biorących udział w projekcie

Cel 3 : Poprawa kompetencji miękkich uczniów biorących udział w projekcie, którzy mają gorsze warunki do rozwoju i nauki, wynikające z kryteriów mniejszych szans.

Cel 4 : Podniesienie znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli uczestniczących w kursie odbywanym podczas mobilności nauczycielskiej

Cel 5 : Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w mobilności.

Realizacja projektu rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2024 roku, następnie przeprowadzone zostaną zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu za granicę, a same wyjazdy odbędą się na jesień 2024 roku. Podane wyżej terminy są orientacyjne, a ich dotrzymanie uzależnione jest od momentu podpisania umowy między naszą szkołą a Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) – na który szkoła nie ma wpływu.