Klauzula informacyjna RODO

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

Administratorem danych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie z siedzibą przy ul. Wybickiego1, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686-35-86, e-mail: pzs2.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez pzs2.koscierzyna@powiatkoscierski.pl jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
  • art.6 ust.1 lit. a – w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  • art.6 ust.1 lit. b – przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywanie jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.

Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie będą przekazywane do państw trzecich.