UE_logo_poziome

5 mln. 200 tyś na projekty dofinansowane w ramach edukacji zawodowej dla Powiatu Kościerskiego

Na początku drogi pozyskiwania środków na szkolnictwo zawodowe było wypracowanie Koncepcji szkolnictwa zawodowego Powiatu Kościerskiego, która brała udział w konkursie wojewódzkim, składającym się na przedsięwzięcie strategiczne pt.: Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy i została pozytywnie oceniona przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Przygotowanie dobrej podstawy projektowej dało szansę na możliwość aplikowania o środki unijne w ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Trzeba też wspomnieć, że oba złożone projekty się warunkują i są w formie projektu zintegrowanego. Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 4.1. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.