Erasmus+ – RODO

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji projektu Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej, adres: ul. Wybickiego 1, 83-400 Kościerzyna.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: pzs2.erasmus@gmail.com

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.