Informacje dla uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych – dotyczy badań lekarskich

INFORMACJE DOTYCZĄCA BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW – UWAGA!!! Zmiana terminów!!!!

  1. Badaniu lekarskiemu podlegają wszyscy uczniowie klas pierwszych zakwalifikowani jako kandydaci przyjęci do szkoły na podstawie listy przyjętych z dnia 19 lipca 2023r. Otrzymanie zaświadczenia lekarskiego w danym zawodzie, jest warunkiem ostatecznego przyjęcia ucznia do klasy o danym profilu zawodowym.
  2. W przypadku, gdy uczeń za zgodą dyrektora szkoły zmieni zawód, w którym chce się dalej kształcić, musi on wykonać wyżej wymienione badanie lekarskie na własny koszt.
  3. Na badania lekarskie uczeń zgłasza się z rodzicem (opiekunem prawnym) z wypełnionym oświadczeniem i odpowiednią ankietą, które znajdują się poniżej tego artykułu (pliki do pobrania).

Harmonogram badań lekarskich ustalony z lekarzem medycyny pracy

  1. Uczniów szkoły branżowej, którzy zajęcia praktyczne będą odbywali w zakładach pracy na podstawie „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” (pracownicy młodociani), obowiązują dwa rodzaje badań lekarskich:
  2. Badanie dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej (badanie to odbędzie się w szkole, w terminie podanym w punkcie 3). Pozytywny wynik tego badania jest warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.
  3. Badanie lekarskie (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy) przeprowadzane przez lekarza zakładu pracy w danej firmie. Pozytywny wynik tego badania umożliwia uczniowi/pracownikowi młodocianemu odbywanie zajęć praktycznych w zakładzie pracy na danym stanowisku pracy.
  4. Uczniowie klas pierwszych w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA i TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI zobowiązani są również do wykonania w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kościerzynie, ul. Wodna 15 (drzwi/okienko od strony ul. Szopińskiego)
    badania kału (tzw. badanie na nosicielstwo).

Około 30 lipca przekażemy do Sanepidu listę osób przyjętych do szkoły w tych zawodach (z prośbą o nieodpłatne wykonanie tych badań). W szkole należy pobrać z sekretariatu zestaw 3 probówek i 3 druków skierowań z instrukcją wykonania powyższego badania (w tygodniu poprzedzającym badanie w Sanepidzie). Materiał do badania należy przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się na odwrocie druku skierowania.

Materiał do w/w badania oddaje się w Sanepidzie wraz ze skierowaniami (3 probówki + 3 druki skierowań) w poniedziałki i wtorki od godz. 8.00 do 11.00. Wyniki będzie odbierać z Sanepidu przedstawiciel szkoły raz w tygodniu.

Badania w Sanepidzie należy wykonać do końca września.

Pliki do pobrania: