EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!!

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z:

  • języka polskiego (PP) ,
  • matematyki (PP) ,
  • wybranego języka obcego (PP).

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt. 1.

3. Nie ma obowiązku:

  • przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
  • przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).

5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

6. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W deklaracji maturalnej zdający:

  • przekreśla w tabeli w pkt.1. frazę „w części ustnej” ,
  • przekreśla w tabeli w pkt.2. wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, jeśli rezygnuje ze zdawania tych przedmiotów,
  • wypełnia informacje o wprowadzonych zmianach w miejscu do tego wyznaczonym, tj.:

dekl

Składam deklarację ostateczną (w terminie do 7 lutego 2021 r.)

Każde przekreślenie należy opatrzyć własnym podpisem.

Deklaracje należy zwrócić do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2021 roku!!!