Informacja dotycząca praktyk zawodowych kl. III TH i III TI

Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych dla poszczególnych osób zakładach pracy. Praktyka zawodowa musi zostać przez zakład pracy i szkołę zaliczona. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu praktyk. Zeszyt ten musi być potwierdzony przez firmę: ma zawierać podpis opiekuna praktyk, pieczątki oraz ocenę końcową z praktyki zawodowej. Każdy dzień praktyki powinien być ujęty w zeszycie – opis wykonywanych czynności (około 1/2 strony).

Praktyka zawodowa wyżej wymienionych klas trwa od 29 kwietnia do 24 maja 2019 r.