13 07, 2016

Harmonogram ogólny egzaminu maturalnego – sesja poprawkowa – sierpień 2016 r.

Harmonogram ogólny egzaminu maturalnego – sesja poprawkowa - sierpień 2016 r. (plik .pdf)

13 07, 2016

Komunikat dla klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 – badania lekarskie

BADANIA LEKARSKIE – DODATKOWY TERMIN Informujemy, że w dniu 25.07.2016 r. o godz. 9:00 w budynku szkoły (gabinet nr 8) zostaną przeprowadzone badania profilaktyczne dla uczniów, którzy nie byli obecni we wcześniejszym terminie, (tj. 6, 7, 8 lipca). Badania obowiązują uczniów następujących zawodów: technik informatyk, technik mechatronik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik mechanik, technik budownictwa, [...]

13 07, 2016

Komunikat dla uczniów klas I technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dla uczniów klas I technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w roku szkolnym 2016/2017 Informujemy, że uczniowie przyjęci do klasy pierwszej w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej są zobowiązani do wykonania badań do celów sanitarno–epidemiologicznych. W związku z powyższym, skierowania na w/w badania są do odbioru w sekretariacie szkoły. Termin dostarczenia do [...]

11 07, 2016

Wyprawka szkolna 2016 – dofinansowanie na zakup podręczników

Wyprawka szkolna 2016 - dofinansowanie na zakup podręczników W 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego  lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym [...]

11 07, 2016

Wykaz podręczników do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 (plik .pdf)

6 07, 2016

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych Świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły do dnia 30 września 2016 r. Po upływie tego terminu będą one dostępne w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.